Utredare föreslår jiddisch-språkcentrum i Stockholm

Stockholmska jiddischcentretInstitutet för språk och folkminnen (Isof), som utrett inrättandet av språkcentrum för de nationella minoritetsspråken, föreslår i sin slutrapport Stockholm som ort för språkcentrum för jiddisch respektive romani chib.

– Vi har sett på olika alternativ när det gäller placering, men från minoriteternas sida har önskemålen om att centrumen för jiddisch och romani chib bör placeras i Stockholm varit mycket starka och det har varit avgörande för det förslag vi lämnar, fortsätter Sundin.

Slutrapporten innehåller även konkreta förslag på hur de två skilda språkcentrumen för jiddisch och romani chib ska organiseras, styras, finansieras och bemannas.

– Det är nödvändigt att de berörda minoriteterna får inflytande över verksamheternas inriktning. Därför har vi i förslagen framhållit att en styrgrupp med representanter från minoriteterna bör knytas till respektive språkcentrum, säger Isofs generaldirektör Martin Sundin i ett pressmeddelande från ISOF.

Sammantaget föreslår Isof att att fyra nya språkcentrum inrättas som egna enheter inom myndigheten. Redan i februari föreslogs finska respektive meänkieli och nu lägger man till jiddisch och romani chib.

– Behovet av insatser för att bevara och främja de här språken är i många fall akut och vi tror att språkcentrum är en mycket bra modell för detta. Men det finns behov av ytterligare insatser och det kommer Isof att fortsätta utreda i samband med vårt nya uppdrag att ta fram förslag till ett långsiktigt och samlat handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken, säger Martin Sundin.

Läs hela slutrapporten på ISOF:s webbplats: Språkcentrum för nationella minoritetsspråk – Slutrapport 1 oktober 2019