Vad händer i Jiddischförbundet?

JacobKaluski2016 beskurenDen frågan har vi i styrelsen fått till och från de senaste veckorna. Frågan är befogad. Susanne Sznajderman-Rytz, meddelade styrelsen i januari att hon valt att avgå som ordförande. Susanne har genom åren lagt ned ett stort och viktigt arbete för att hålla igång förbundets verksamhet tillsammans med styrelsen. Vi i styrelsen är mycket tacksam för hennes stora insatser och oförtröttliga arbete.

Framför allt så förblir vi tacksamma till Susanne för hennes insatser med att påvisa att språket jiddisch uppfyller kriterierna för att vara ett nationellt minoritetsspråk i Sverige vilket kulminerade i att judar och jiddisch inkluderades i lagen från 2009 om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

I slutet av januari meddelade även lokalföreningen Föreningen Jiddischkultur i Göteborg att den beslutat om utträde ur Sveriges Jiddischförbund. Det har sedan dess pågått ett flertal aktiviteter för att söka en lösning på situationen. Vi har förhoppningen att Föreningen Jiddischkultur i Göteborg framöver tänker om och åter blir en naturlig del av vår gemenskap. Det är viktigt att vi alla i Sverige som värnar om jiddisch håller ihop och tar tillvara de möjligheter som finns genom ett riksförbund.

Så vad händer nu? Den kvarvarande styrelsen kämpar på för att arbetet i förbundet ska löpa vidare med aktiviteter, remisser och samråd samt inte minst organiserandet av årets jiddischseminarium. Undertecknad har i egenskap av vice ordförande åtagit sig ordförandeskapets plikter fram till nästa årsmöte. Avslutningsvis vill vi varmt tacka Susanne för alla hennes insatser för jiddisch fortlevnad i Sverige och för hennes mångåriga insatser i Sveriges Jiddischförbund styrelse. Det är vår förvissning och förhoppning att engagemanget fortsätter även utanför styrelserollen.

Jacob Kaluski
vice förbundsordförande