פּאָעזיע / Poezye

  דער פּױעזד פֿון י. העסל אָנגעשריבן בײַ נאַכט אױף אַ באַן ערגעץ אין צפֿון-שװעדן .קאָרעקטור פֿון ל. גאָרדאָן .ס’האָט […]