פּאָעזיע / Poezye

  דער פּױעזד
פֿון י. העסל
אָנגעשריבן בײַ נאַכט אױף אַ באַן ערגעץ אין צפֿון-שװעדן
.קאָרעקטור פֿון ל. גאָרדאָן
.ס’האָט זיך אַרײַנגעגנבֿעט די נאַכט אין מיר און דער זײגער שלאָגט אָן אַ שיעור
.כ’שלאָף אין װאַגאָן בשעת דער לאַנדשאַפֿט יאָגט װײַטער אין אײביק געדרײ
.ס’דונערן פֿון אײַזערנע רעדער און קרישטאָלענע חלומות חלומען זיך מיר
.ס’װאַכט די לבֿנה איבער פֿעלדער און שטיבער באַדעקטע מיט װײַסינקן שנײ
!ס’שעפּטשען די שנײען מוראדיקע סודות אין רײען. װען איך װאָלט געװען װאַך
.װאָלט איך גענומען אַ שער און געשױרן פּאַפּירענע גירלאַנדעס. אױ ס’איז אַ װוּנדער
.ס’װאָלט זיך פֿאַרפֿלײצט דער גאַנצער װאַגאָן מיט גירלאַנדעס פֿונעם דיל ביזן דאַך
,קאָלירטע בלימלעך – געװיס פֿון פּאַפּיר – אָבער שײנע אין זיך יעדער באַזונדער
,װען כ’װאָלט נאָר געװען װאַך װאָלט איך גענומען זינגען עפּעס אַ צעדרײט ליד
.װעגן רעדער װאָס קײַקלען זיך װי גאָלדענע רענדלעך בײַם קרעטשמער אין שענק
!אָבער כ’טאָר חס-וחלילה ניט שטערן די אַנדערע פּאַסאַזשירן װעלכע זײַנען מער מיד
.כ’דאַרף נעבעך װײַטער שלאָפֿן שטילערדיקערהײט. זאָלן די אַנדערע כאַפּן אַ קרענק
.כ’װאָלט מסתּמא בעסער געשושקעט: -שלאָפֿט זשע גיכער, די זון װעט באַלד אױפֿגײן
?און אַלע װעלן זײ זיכער שלאָפֿן גיכער, װײַל די זון װעט באַלד אױפֿגעגאַנגען װערן
?רעדן טאָר מען ניט! זינגען טאָר מען אַװדאי ניט! װי אַזױ קען מען דאָס פֿאַרשטײן
.און אַז כ’שלאָף קען איך דאָך ניט רעדן, און װער זשע װאָלט איך דען געקענט שטערן


DER POYEZD

Fun Y. Hesl
Ongeshribm ba nakht af a ban ergets in sfon-shvedn
Korektur fun L. Gordon

S´hot zikh arayngeganvet di nakht in mir un der zeyger shlogt on a shir.
Kh´shlof in vagon beshas der landshaft yogt vayter in eybik gedrey.
S´dundern fun ayzerne reder un krishtolene khaloymes kholemen zikh mir.
S´vakht di levone iber felder un shtiber badekte mit vaysinkn shney.

S´sheptshen di shneyen moyredike soydes in reyen. Ven ikh volt geven vakh
volt ikh genumen a sher un geshoyrn papirene girlandes. Oy s´iz a vunder!
S´volt zikh farfleytst der vagon mit girlandes funem dil bizn dakh.
Kolirte blimelekh – gevis fun papir – ober sheyne in zikh yeder bazunder.

Ven kh´volt nor geven vakh volt ikh genumen zingn epes a tsedreyt lid,
vegn reder vos kayklen zikh vi goldene rendlekh bam kretshmer in shenk,
Ober kh´tor khasvekholile nit shtern di andere pasazhirn velkhe zaynen mer mid.
Kh´darf nebekh vayter shlofn shtilerdikerheyt. Zoln di andere khapm a krenk!

Kh´volt mistome beser geshushket: -Shlof zhe gikher, di zun vet bald ufgeyn.
Un ale veln zey zikher shlofn gikher, vayl di zun vet bald ufgegangen vern.
Reydn tor me nit! Zingen tor me avade nit! Vi azoy ken me dos farshteyn?
Un az kh´shlof ken kh´dokh nit reydn, un ver zhe volt ikh den gekent shtern?