Kallelse till årsstämma för Sveriges Jiddischförbund

Mötet äger rum i Stockholm den 12 maj kl. 13.30. Välkommen att anmäla ditt deltagande! Adressen får du efter att du anmält dig.

Dagordning

Upprättande av röstlängd

Fråga om årsstämman utlysts i överensstämmelse med förbundets stadgar.

Val av mötesfunktionärer:
a) Ordförande,
b) Sekreterare
c) Två justeringspersoner, tillika rösträknare

Revisorns berättelse avseende senaste verksamhets- och räkenskapsår

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Val av förbundsstyrelse:
a) Ordförande
b) Kassör
c) Ytterligare minst tre styrelseledamöter enligt stadgans möjligheter

Val av revisor

Val av valberedning

Medlemsavgift för året

Frågan om eventuellt arvode till styrelsen

Motioner från medlemsföreningar

Välkommen!
Styrelsen