Jiddisch idag i Sverige

Det exakta antalet jiddischtalare i Sverige idag är svårt att skatta. I Sverige finns mellan 20 000 och 25 000 personer som identifierar sig som judar. Av dessa kan ungefär 4 000 antas ha en viss språkfärdighet i jiddisch. Ett antal av dessa skulle säga att de förstår jiddisch men inte själva talar språket. Ett stort antal känner samhörighet med språket och använder ofta enstaka ord eller uttryck på jiddisch. Språket används oftast inom familjen, bland släkt och vänner och i samband med förenings- och kulturaktiviteter.

Några har en fullvärdig språkfärdighet, andra talar en enklare jiddisch. Språkfärdigheten varierar och det vanligaste sättet att ha tillägnat sig språket, är via muntlig tradition. Den varierande skalan har aldrig dokumenterats, hur man självskattar sin språkfärdighet varierar också. Jiddisch som kulturarvsspråk manifesterar sig på olika vis. Många njuter av sång och teater på jiddisch, men kan inte genomföra en konversation på språket. En del kan läsa, men inte skriva och stava.

I dagens Sverige pågår en renässans för jiddisch-kultur. Sång, klezmermusik, teaterföreställningar och kabaréer bidrar till jiddischens revitalisering. Inom Sveriges Jiddischförbund finns sex föreningar vars verksamhet fokuserar på jiddisch och jiddischkultur. I Stockholm, Göteborg och Malmö finns flera studiecirklar, i hela landet efterfrågas kulturprogram på jiddisch och kunskap om språket och kulturen.

Inom Paideia och vid Lunds universitet finns kursverksamhet med fokus på jiddisch. Inom föreningarna, men också inom andra judiska kulturinstitutioner, arrangeras kulturaftnar, samkväm och teaterföreställningar där jiddisch är i fokus. Sveriges Jiddischförbund anordnar också sedan många år tillbaka ett årligt, välbesökt seminarium om och på jiddisch. Till dessa seminarier inbjuds föreläsare också från andra länder.

Den svenska regeringen har erkänt jiddisch som ett historiskt, nationellt, minoritetsspråk i enlighet med Europarådets konvention. Jiddisch ses som en del av det svenska och det europeiska kulturarvet.

Fakta om jiddisch i Sverige…

  • Jiddisch är sedan år 2000 ett av Sveriges officiella historiska, nationella minoritetsspråk.
  • Av de judar som är bosatta i Sverige är cirka 4 000 personer språkbärare av jiddisch. Språkfärdigheten varierar från dem som har det som ett fullvärdigt modersmål till dem som har en begränsad talfärdighet och gärna skulle lära mer. För de flesta utgör jiddisch ett kulturarvsspråk.

Och visste du att…

  • De som aktivt använder språket i Sverige i dag är främst vuxna personer, men vi ser en ökad tendens till intresse att söka jiddisch som andraspråk i skolan.
  • De i Sverige som vuxit upp med jiddisch är i allmänhet barn och barnbarn till flyktingar som kom till Sverige efter andra världskriget och på 1950- och 60-talen, från Europas olika hörn. Tack vare att det i Sverige även innan dess fanns en judisk befolkning som i hög grad talade jiddisch, blev språket en länk mellan dem som bott i Sverige i generationer och de nytillkomna.